נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי החשבון בישראל

מי אנחנו

הדירקטורו"ח הינו מאגר נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון בישראל הפועלת לשילובם של יותר רואי חשבון בדירקטוריונים, והעלאת המודעות לערך המוסף של רו"ח בכל דירקטוריון.  
אנו רואי החשבון, מביאים עימנו ניסיון רב המאפשר לנו להביא לשולחן הדירקטוריון את הנושאים שבתחום מומחיותינו והמצויים בליבת עשיית הדירקטוריון. אנו אלה שיודעים לקרוא ולנתח את הדוחות הכספיים לעומק, להבין את הכוכביות והביאורים בדוחות, לייעץ בנושא המשמעויות התקציביות, ולצלול למעמקי הממשל התאגידי !
בהכירנו בצורך זה של התאגידים בישראל החלטנו בלשכה לקדם באופן מעשי יישום מטרה זו ומתן מענה לצורך זה. לשם כך פעלנו להקמתה של נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון שתכלול מגוון רחב של רו"ח חברי לשכה המעוניינים לשמש כדירקטורים שפרטיהם כלולים במאגר. המאגר מאפשר איתור דירקטורים המופעים בו לפי מאפיינים שיוגדרו על ידי מקבלי ההחלטות בארגונים השונים.

רו"ח רגינה אונגר, יו"ר הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון

למה לנו דירקטורו"ח?

כל דירקטוריון צריך רואה חשבון!

מן הידועות היו כי תפקידו של דירקטור בכל חברה הינו מאתגר ביותר וטומן בחובו אחריות רחבה.

פרשות הקשורות לכשלונן של חברות ושל מהלכי הנפקות שפורסמו בשנים האחרונות, בארץ ובחו"ל, מדגישות את הצורך בחיזוק הדירקטוריון ויכולותיו בתחום החשבונאי-פיננסי וחיזוק הממשל תאגידי.

בסביבה הדינאמית בה העולם הכלכלי מתפתח , העסקים הופכים מורכבים יותר וכך גם הסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה ומשום כך קיימת חשיבות מכרעת לכך שבדירקטוריון חברה יכהנו אנשים המתאימים לכהונה בחברה הרלוונטית.

ההתאמה הנדרשת מתייחסת למיומנותם, מומחיותם והבנתם של הדירקטורים את עולם התוכן של החברה בכלל ואת דיווחיה בפרט, ובעיקר דוחותיה הכספיים.

חברות ציבוריות נדרשות לקבוע מהו המספר המינימלי של דירקטורים בעלי מומחיות פיננסית שיכהנו בדירקטוריון , וזאת מתוך ראיית המחוקק כי קיימת חשיבות לכהונת דירקטורים שמתקיימים בהם תנאי כשירות אלו.

דירקטוריון צריך להיות מגוון בפנים שונות, גיוון דעות, גיוון מיגדרי, גיוון בעולם התוכן ממנו מגיעים הדירקטורים, אך גם צריך לכלול עוגנים, והחשוב שבהם – המיומנות והמומחיות הפיננסית.

בעידן תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS) מוטלת על הדירקטורים משנה זהירות שכן מדובר בכללים מבוססי שווי הוגן. לשם כך נדרשת מיומנות לבחינת הערכות שווי וסבירות ההנחות שבבסיסן , בחינת כללי חשבונאות מורכבים ובכללם סבירות אומדנים ותחזיות , בחירה בין מספר אפשרויות ביישום כללי חשבונאות , בחינת קיומה של הנחת העסק החי ועוד.

מורכבות זו מחייבת קיומו של " דירקטור"וח – דירקטור שהינו רואה חשבון מנוסה המיטיב להכיר את כללי הדיווח הכספי, את הבקרות הנדרשות לפיקוח על תהליך הכנת הדוחות הכספיים , את היחס המצופה לביקורת הפנימית ואספקטים רבים נוספים מעולמות התוכן החשבונאי-פיננסי.

על דירקטור בעל מומחיות פיננסית לגלות הבנה ויכולת בניתוח דוחות כספיים והבנתם לרבות סוגיות מורכבות בחשבונאות , ניתוח הבקרה הפנימית בחברה , תפקידו של רואה החשבון המבקר ועוד, ולעורר דיון בסוגיות חשבונאיות שהינן בבסיס הדוחות הכספיים.

אין ספק כי גורמים כאמור מסייעים בתפקוד הדירקטוריון אך גם אין חולק על כך שרואה חשבון מיטיב לעמוד בהגדרות כשירות דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וכי איוש תפקידי דירקטורים  על ידי רואי חשבון יסייעו בטיוב הליך הכנת הדוחות הכספיים. 

מטרת החוק בהבטחת נאותות הדיווח הכספי מושגת אם כן טוב יותר הן בראי המשקיעים מהציבור והרגולטור והן בראי התאגיד המדווח ונושאי המשרה שלו, באמצעות איוש משרות אלו על ידי רואי חשבון.

מקום בו קבע דירקטוריון החברה כי הוא מסתפק בדירקטור אחד בעל מומחיות פיננסית , ייטיב אותו דירקטוריון להעדיף רואה חשבון למשבצת זו ואילו מקום בו נקבע כי מספרם המינימלי של הדירקטוריון בעלי מומחיות פיננסית הינו גדול יותר הרי שעדיף כי אחד מהם יהיה רואה חשבון.

 אז, הבו לנו דירקטורו"ח!

איריס שטרק, רו״ח, נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
איריס שטרק, רו״ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

דבר הנשיאה

חברות וחברים יקרים,

לראשונה בלשכת רואי חשבון, אנו משיקים את הדירקטורו"ח – מאגר של נבחרת דירקטורים, כאשר המכנה המשותף לכולם הוא  – רואות ורואי חשבון חברי הלשכה.

תפקיד הדירקטור הוא חיבור טבעי לנו רואי החשבון, ולייעודנו המקצועי כשומרי הסף של החברות, וכמי שמסייעים לצמיחת חברות והתפתחותן העסקית.

ההגדרה של דירקטור מומחה פיננסי, תואמת קודם כל ובעיקר, את היכולות, הכישורים והידע של רואי החשבון, ותרומתנו מהווה ערך מוסף מהותי לממשל תאגידי בחברות.

אנו רואי החשבון, מייצגי עסקים, מלווים ויועצים לעסקים מקטנים –בינוניים ועד לגדולים ותאגידי ענק. השילוב של הלימודים וההכשרה לצד הפרקטיקה רבת השנים, נותן בידנו כלים ייחודיים, של הבנה והעמקה בליבת הפעילות העסקית.

אנו רו"ח,  שיודעים לקרוא ולנתח את הדו"חות הכספיים לעומק, להבין את עוצמתה של ביקורת פנימית יסודית, של תהליכי SOX  הבוחנים את אפקטיביות תהליכי הכנת הדו"חות הכספיים, להבין את הכוכביות והביאורים, לייעץ בנושא המשמעויות התקציביות, לצלול למעמקי הממשל התאגידי. פשוט מאד, זה המקצוע שלנו !

קיימת הלימה ברורה בין דרישות התקנות בחוק החברות, לפיהן נדרשת מומחיות פיננסית בקרב לפחות אחד מחברי הדירקטוריון, לבין כישורי הסף התואמים את יכולותיו של דירקטור רואה חשבון. הבנה פיננסית וחשבונאית, היא תנאי הכרחי לעבודה תקינה של דירקטוריון ושמירה על האיתנות הפיננסית, אחריות לדו"חות ואפקטיביות הבקרות, לחתימה ביד בטוחה על הצהרתם לדו"ח הכספי.

כבר היום, יש רואי חשבון רבים המכהנים בתפקידי דירקטורים וכן בתפקידי יו"ר דירקטוריון. מטרתנו היא להרחיב את ההזדמנויות של תפקידים אלה לרואי חשבון וכן להנגיש את המידע למקבלי ההחלטות, בכדי להרחיב השתתפותם של רואי חשבון בדירקטוריונים של חברות ציבוריות וממשלתיות, תאגידים ציבוריים ומלכ"רים.

מניסיוני, אני מכירה בערך המוסף שלנו בקבלת החלטות ובתפקידי הפיקוח בשולחן הדירקטוריון ובוועדות השונות.

למאגר הדירקטורו"ח, המרכז את נבחרת הדירקטורים חברי הלשכה, יש שתי מטרות:

  • לרכז באופן מסודר ודיגיטלי את כל המידע לגבי רואי החשבון, חברי הלשכה, אשר מכהנים כדירקטורים או מעוניינים לכהן כדירקטורים, על פי תחומי התמחותם וניסיונם, באמצעות מענה לשאלון המפורט.
  • המאגר ישמש את בעלי השליטה ויו"רים של דירקטוריונים בחברות וארגונים במגזר העסקי והציבורי, אשר מעוניינים לאתר ולשלב דירקטור שהוא רואה חשבון, על ידי חיפוש ואיתור שלהם במאגר הדיגיטלי או באמצעות פרסום המשרה הייעודית. ככל שנתקדם בפיתוח מאגר זה, כך נוכל להעלות את המהלך למודעות של יותר ויותר מקבלי ההחלטות בתחום ואלו יעשו את הבחירה הנכונה בקלות.

ערכי המקצוע שלנו, יושרה, אמינות, שקיפות, אי תלות והמחויבות שלנו "כולי עלמא", הם במהות ד.נ.א שלנו, הם גם הבסיס המקצועי והערכי, החשוב כל כך גם לעבודת הדירקטור. אנו בטוחים בערך המוסף והייחודי של רואי החשבון בשולחן הדירקטוריון, אך לצד זאת מדובר גם באחריות עצומה המוטלת על כתפנו ואנחנו רגילים לאחריות ולא חוששים ממנה.

תודתי לרו"ח רגינה אונגר, סגנית הנשיאה, המכהנת כיו"ר ועדת ההקמה של נבחרת הדירקטורים בלשכה, וכן לכל חברי הועדה, אשר פעלו רבות להשקת המאגר וממשיכים בפעילותם הענפה לקידום השקתו ויישומו הלכה למעשה.

חשיבותו של המאגר הוא גם במתן ההזדמנות השווה לדירקטורים שהם רואי חשבון, וביכולת לסייע ולהנגיש את המאגר לרואי חשבון מכל הארץ, מכל המגזרים, נשים וגברים, ומכל הגילאים. חשיבותו של הגיוון תבוא לידי ביטוי במהלך זה, ותקוותנו שתבוא לידי ביטוי גם בשולחן הדירקטוריון ותתרום לצמיחה, כפי שמעידים על כך מחקרים רבים.

אנו קוראים לכל רואי ורואות החשבון, חברי וחברות הלשכה, המעוניינים לקחת חלק ובעלי הידע, הניסיון והכלים המתאימים והנדרשים מחבר דירקטוריון, להצטרף למאגר.

אני מאחלת שנמשיך לפעול ולעשות עבודתנו המקצועית נאמנה, גם במסגרת הדירקטוריונים, לטובת החברות ולטובת יציבות הכלכלה הישראלית.

בברכה,
רו"ח איריס שטרק
נשיאת לשכת רואי חשבון

מוזמנים להכיר כאן בתמונות את חברי הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים של הלשכה ולפגוש בתוך המאגר את החברים הנוספים בנבחרת.

חברי ועדת הנבחרת

למה בחרנו רואה חשבון לדירקטוריון​

דןעמירם

"מחקרים מראים שרואה חשבון בדירקטוריון מעלה את שווי החברה. דירקטור שהוא גם רואה חשבון מביא לשולחן יכולות ייחודיות שמועילה לדירקטוריון בביצוע איכותי של משימותיו, ובכלל זה הוא בעל ערך מוסף לתפקיד המרכזי של דירקטוריון בהתוויית האסטרטגיה והמדיניות של החברה ופיקוח על ההנהלה".

פרופסור דן עמירם
סגן דיקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב
MG_4461CUTLOW

"כמי שמלווה דירקטוריונים במהלך למעלה משני עשורים, אני נתקל בהבדלים משמעותיים באיכות הדיון, בזיהוי נקודות תורפה של הצעות שונות ובתוצרי הישיבה, בין דירקטוריונים בהם מכהנים רואי חשבון בהשוואה לחברות שבהן בעלי המומחיות החשבונאית אינם רואי חשבון"

עו"ד עדי זלצמן
שותף בכיר שיבולת ושות' עו"ד
דודזביידה

"אני רואה חשבון. אין ספק לחלוטין שהתפיסה החשבונאית, יחד עם הבנה עסקית - אין לה אח ורע. נכון שצריך להיות תמהיל טוב בדירקטוריון, אבל האינפוט של מי שיש לו השכלה חשבונאית חשוב מאוד. מקצוע ראיית החשבון תרם לי בצורה משמעותית. הייתי שותף ביקורת בעברי, והיום כמנכ"ל של חברה אני עדיין משתמש בתפיסה שלמדתי אז"

דוד זבידה
מנכ"ל כלכלית ירושלים
מוטי-פםרידמן

"חשוב שגם הדירקטורים יבינו את השפה החשבונאית. כל חברה צריכה מתורגמן, שיסביר להנהלת החברה את המשמעות של הנתונים הכספיים. המתורגמן הזה חייב להיות רואה חשבון"

מוטי פרידמן
יו"ר אלקו
אביבןאסייג

"צודקים הדוברים הקודמים שרואי חשבון אינם היחידים שיודעים לקרוא דוחות כספיים, אבל ברור שהשכלה של רואי החשבון היא ההכשרה הטובה ביותר שיש למי שמעוניין להוביל בעולם העסקי. מדובר בידע שאין שני לו. עם זאת, ברור שבדירקטוריון צריך יותר מ'רק' רואי חשבון. צריך גם אנשים עם ראייה שיווקית, חדשנית ותחומים נוספים"

אבי בן אסייג
מנכ"ל אסם

הצטרפות לנבחרת​

רואי חשבון חברי לשכה? הצטרפו לנבחרת הדירקטורים ללא תשלום והציגו עצמכם בפלטפורמה הדיגיטלית הדירקטורו"ח המחברת בינכם ובין מגוון חברות במשק. לאחר הליך רישום קצר תתבקשו למלא פרטים אודות הכשרתכם, נסיונכם וכן להעלות תמונה, קו"ח, וגם לספר על עצמכם. לאחר תהליך האישור תוכלו להופיע בתוצאות החיפוש במאגר*.

*האמור כפוף לתקנון האתר ותנאי השימוש בו.

עדיין לא חבר לשכה​

הצטרפו אלינו כחברי לשכת רואי החשבון בישראל ותיהנו מבית מקצועי ואישי לכל אורך הדרך המקצועית שלכם!
לשכת רואי החשבון היא הבית המקצועי של כ-15,000 חברים מכל מגזרי המשק. להיות חבר לשכה זה אומר להיות חלק ממשפחה גדולה, ליהנות מכל ההטבות, להבין שדואגים לך ולמשפחתך מתחילת דרכך המקצועית וכן בתקופת הפנסיה.
באילו דרכים אנו פועלים למענכם? ייצוג חברי הלשכה מול הרשויות והרגולטורים, מתן מענה וסיוע מקצועי בנושאים שונים כולל מס הכנסה ומע"מ, כנסים, ערבי עיון, השתלמויות וסופי שבוע מקצועיים, מועדון צרכנות ייחודי לרואי חשבון בנפיט הכולל הטבות צרכניות, וכן שיתופי פעולה להטבות פיננסיות ופנסיוניות, ביטוח מקצועי, הטבות לסטודנטים ומתמחים ועוד.

מחפשים דירקטורו"ח?

מחפשים דירקטור/ית מנצח/ת? מחקרים מראים כי רואה חשבון בדירקטוריון מעלה את שווי החברה ואנו מאמינים כי כל חברה צריכה דירקטורו"ח !
רואה חשבון בדירקטוריון משמש חיזוק חיוני לעבודת הדירקטוריון בתהליכי הפיקוח והבקרה הפיננסיים, תוך שימוש בהכשרה שנרכשת בלימודי ראית החשבון. דירקטור בעל הבנה פיננסית וחשבונאית הוא תנאי הכרחי לעבודה תקינה של דירקטוריון, שמירה על האיתנות הפיננסית ואחריות לדוחות ואפקטיביות הבקרות, לחתימה ביד בטוחה על הצהרת הדירקטוריון לדוח הכספי.

במאגר הדיגיטלי שלנו תוכלו לאתר מועמדים לתפקיד הדירקטור ומנגנון החיפוש של האתר יאפשר לכם למצוא את המועמד המתאים לצרכיכם*. 

* האמור כפוף לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו.

 

צור קשר